GTMEDIA

GC102
satellite receiver, Freesat, GTmadia