GTMEDIA

GC614
satellite receiver, Freesat, GTmadia